Hållbarhet innehåller flera aspekter

De Globala Klimatmålen

Parisavtalet i korthet: begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2,0°C. Halvera utsläppen till 2030 FN:s globala mål för att minska utsläppen med 45 % 2030 och NetZero till 2050.

Utsläppen av växthusgaser måste halveras varje decennium. Kraven ökar snabbt på att minska utsläppen av koldioxid från industrin. 

Ökat fokus för Industrin:

Ökade kundkrav

Påverkan för små och medelstora industrier i Sverige och Europa

sustainability-1

Kostnader och investeringar:

Små och medelstora företag (SMF) måste investera i gröna teknologier och energieffektivitet för att minska koldioxidutsläpp. Detta kan innebära initiala kostnader men leder till långsiktiga besparingar och hållbarhet.

Regelverk och krav:

Strängare miljöregler och krav på rapportering av utsläpp kan innebära administrativt arbete men även möjligheter att förbättra verksamheten.

Marknadsmöjligheter:

Ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster skapar nya marknader och konkurrensfördelar för SMF som anpassar sig snabbt

 

Finansiering och stöd: Det finns tillgång till EU-fonder och nationella stödprogram för att hjälpa SMF med övergången till mer hållbara affärsmodeller.

Den globala inventeringen som gjordes vid COP28 och enligt färska studier visar att det finns en stor brist när det gäller att ta itu med Scope 3-utsläpp, och det finns ett akut behov av att påskynda minskning av koldioxidutsläpp i Supply Chain. Den goda nyheten är att det finns tekniska framsteg inom och många tillgängliga lösningar för att nå dit. Många företag kämpar med hur de angripa utsläppen i sina värdekedjor och samarbeta med leverantörerna. Nu är det hög tid att gå från ord till handling.

Vi på InnovationTech har expertis och verktyg för att bedöma var du är, vad som är viktigast och lönsamt att göra och viktigaste erfarenhet av att implementera reduktionsåtgärder och lösningar för att minska koldioxidavtrycket i till exempel svårbemästrade områden som stål, aluminium, gjutgods Järn och batterier.

Hållbar och robust försörjningskedja

De globala makrotrenderna med de senaste årens klimatmål, geopolitik, ekonomi, regulatoriska och sociala påfrestningar utgör tillsammans utan tvekan paradigmskiftande utmaningar för yrkesverksamma inom Supply Chain. Det är allmänt accepterat att både försörjningskedjans motståndskraft och hållbarhet har blivit ”måsten”, ändå är de flesta organisationer i mycket tidiga skeden på sin resa att hantera alla koncepten. Förändringstakten är av yttersta vikt men det  för långsamt för att hantera riskerna och nivån av påverkan som företagen förbinder sig till, och som deras intressenter ställer krav på.

I praktiken finns det en god möjlighet att integrera hållbarhet i Supply kedjan samtidigt som man hanterar sina andra risker och beaktar inverkan med  motståndskraft och vice versa. Att dra nytta av synergierna mellan dessa två mål möjliggör en enorm potential för långsiktig optimering. Med tanke på allt mer komplexa och oförutsägbara globala utmaningar kan det bli för dyrt att ignorera denna möjlighet, vilket äventyrar organisationers långsiktiga överlevnadsförmåga över sektorer och geografisk placering.

Om du behöver ytterligare information, kontakta mig gärna.