Praktisk och pedagogisk inlärning med Six Sigma-metodiken

InnovationTech använder genomgående Six Sigmas förbättringsmetodik i våra utbildningar för att skapa konkurrenskraft och öka lönsamheten i din verksamhet. Six Sigma är ett systematiskt förbättringskoncept som ursprungligen skapades inom Motorola-koncernen på 1980-talet. Förbättringsarbetet bygger på en tydlig struktur av väldefinierade roller. Varje förbättringsprojekt drivs med en enhetlig arbetsgång i fem steg: Definiera – Mäta – Analysera – Förbättra – Styra.

En framgångsfaktor inom Lean och Six Sigma är att det finns välutbildade förbättringsledare (Black Belts och Green Belts) som har kunskaper i strukturerad problemlösning och statistiska analyser. Lean och Six Sigma är ett förbättringskoncept som tillämpas i de flesta branscher med stor framgång.

 

Operationella tjänster inom Lean och Six Sigma

Med hjälp av InnovationTechs kompetens inom Lean och Six Sigma kan vi erbjuda ett brett utbud av både operationella tjänster och utbildningar. Vi genomför och projektleder både mindre och större projekt. Vid behov bistår vi även med stöttning för både ledningsgrupper, sponsorer och champions. Framförallt stöttar vi projektledare att driva processer i rätt riktning och hjälper till att överbrygga olika verksamhetsproblem som kan uppstå.

Våra utbildningar genomförs på arbetsplatsen med nuvarande personal. Bäst resultat uppnås genom att utbilda anställda i sin egen arbetsmiljö för att lösa de problem som företaget redan står inför. Vid behov kan våra utbildningar genomföras online.

Yellow Belt

Påbörja eller delta i förbättringsprojekt. Deltagaren får en översikt i Six Sigma, förbättringar av verksamheten i form av ekonomi, leverans och kvalitet.


Lämplig för: Anställda som ingår i olika former av förbättringsgrupper

Kunskaper efter utbildningen: 

 • Kunna jobba inom den egna organisationen 
 • Delta i lokala förbättringsprojekt
 • Vara stöd till Green Belt under större projekt

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 2 dagar

Deltagare: min 6-16

Pris: Enl. offert

Green Belt

Få förståelse för Six Sigma-metodiken samt systematisk problembeskrivning och problemlösning. Fokus på hur metodiken kan användas i praktiken och kombineras med övriga roller inom förbättringsledning, t.ex. Black Belt, Lean-koordinator.

Vi använder erfarenheter från verkliga projekt. Minst en dag praktisk användning av kunskaperna.

 

Lämplig för: Ledare av lokala förbättringsteam eller som stöd till Black Belt-ledare. Oftast riktar denna utbildning sig till produktionstekniker, SQA/SQE, kvalitetstekniker m.fl.

Kunskaper efter utbildningen:

 • Jobba faktabaserat inom den egna organisationen
 • Driva lokala förbättringsprojekt
 • Vara stöd till Black Belt under större projekt
 • Grundkunskap i komplexa analysmetoder

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 6 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert 

Black Belt

Expert inom Six Sigma-metodiken och systematisk problemlösning. Bas för att identifiera framtida ledare. Fokus på gruppdynamik, projektledning, avancerade statistiska metoder, DMAIC, problemlösningsmetodik och insamling/analys av data. 

Lär dig hur verktyg och koncept appliceras i praktiken och kombineras med övriga roller inom förbättringsledning, t.ex. Green Belt, Lean-koordinator, ledningsgrupper. Interaktionen mellan Black Belts och övrig organisation är kritisk för framgång. Vi jobbar med mjuk interpersonell kommunikation. Vi använder erfarenheter från verkliga projekt, lyfter fram både positiva och negativa sidor av modern förbättringsledning. Diskussionsgrupper skapar arbetssätt för hantering av dessa, allt inom ramar för DMAIC. 

Innehåller dagliga övningar för praktisk förståelse. Kan även inkludera ett Kaizen-genomförande om behov och intresse finns vid utbildningstillfället.

 

Lämplig för: Förbättringsledare som hjälper ledningen med prioritering, identifiering av projekt samt genomförande av mer komplex/globala projekt. Jobbar ofta som rådgivare eller Six Sigma-expert för en ledningsgrupp. Kvalitetschefer, som ska vara bra på att lära ut och coacha, är ofta Six Sigma Black Belt-certifierade. 

Kunskaper efter utbildningen:

 • Jobba tvärfunktionellt inom organisationen
 • Driva större förbättringsprojekt
 • Coach/mentor åt Green Belts
 • Kunskap inom mer komplexa analysmetoder
 • Kunna bidra med minst 10-15 ggr sin egen kostnad
 • Stöd till ledningsgruppen
 • Förstå Lean och se symbiotiska kopplingar

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 20 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Sponsor/Champion

Kunskap om hur förbättringsarbete bedrivs enligt Six Sigma och Lean, hur Sponsor/Champion agerar på bästa sätt för att få förbättringsarbetet att gå framåt i den egna verksamheten. Deltagarna får förståelse för förbättringsarbetets ekonomiska möjligheter samt betydelsen av hur operativ chef får resultat och effekter av förbättringsarbetet.

 

Lämplig för: Finansorganisationer, controllers, projektsponsorer, ledningsgrupper

Kunskaper efter utbildningen:

 • Ledande befattningshavare ska kunna sponsra de övergripande Lean/Six Sigma-initiativen. 

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 1 dag

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Statistisk Processtyrning – SPC

Statistical Process Control

SPC är en förbättringsmetod för att övervaka, kontrollera och kontinuerligt optimera processer. Modellen grundar sig i Six Sigma-metodiken.

Utbildningen innebär att deltagaren, genom teori och praktisk tillämpning, får kunskap och förståelse för att arbeta med visuella statistikverktyg på ett strukturerat och effektivt sätt i den dagliga produktionsmiljön. Efter avslutad kurs ska deltagarna förstå sin roll i kvalitetsprocessen och känna till vikten av att beslutsfattande fakta baseras på korrekt insamlad data.

 

I den teoretiska utbildningsdelen går vi igenom grundläggande statistiska begrepp och reder ut de allmänna begreppen för bättre kvalitet i tillverkningen. Vi presenterar även styrdiagram och duglighetsbegrepp.

Den praktiska delen av utbildningen består av flera övningar i programmet Minitab. En fri demoversion av kursprogramvaran installeras med fördel på en egen dator som kan användas vid kurstillfällena.

 

Lämplig för: Kvalitetsingenjörer, -tekniker, -designers, m.fl. samt produktionsekonomer. Anställda inom produktion, kvalitet, montering, mätning etc. i framförallt tillverkande industri.

Kunskaper efter utbildningen:

 • Praktiska grunder i Minitab
 • Datainsamling
 • Analys av styrdiagram
 • Grundstatistik, histogram
 • Variationstyper
 • Påverkande processparametrar
 • Praktisk duglighetsstudie
 • Fördelningsstudie med hjälp av fördelningsdiagram
 • Studie på kvalitetsparametrar

Förkunskaper: Inga

Omfattning: 3 dagar

Deltagare: 6-16

Pris: Enl. offert

Kontakta oss för mer information eller bokning av utbildning.